ข้อมูลตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองไผ่ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เดิมมีพ่อขุนใหญ่แว มาตั้งบ้านอยู่รวม 8 หลังคาเรือน
ใกล้กับหนองน้ำ ซึ่งมีต้นไผ่ขึ้นหนาแน่น จึงเรียก หนองไผ่ มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีนายจรัส อันทะไชย เป็นกำนัน

พื้นที่

ตำบลหนองไผ่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอธวัชบุรี บนทางหลวงแผ่นดิน สายร้อยเอ็ด-อาจสามารถ อยู่ห่างจากอำเภอธวัชบุรี 4 กม. ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด 10 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 40 ตร.กม. แบ่งการปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดกับตำบลนิเวศน์ อ. ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ จรดกับตำบลราชธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก จรดกับตำบลเมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก จรดกับตำบลโนนรัง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,836 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 920 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอ บนเส้นทางถนนสายร้อยเอ็ด-อาจสามารถ ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 4 กม. มีรถโดยสารประจำทาง
สายร้อยเอ็ด-อาจสามารถ

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

สถานที่

1) โรงเรียนขยายโอกาสเวฬุวันวิทยา
2) วัดบ้านหนองไผ่
3) สถานีอนามัย 2 แห่ง
4) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าย้อมสีธรรมชาติ เป็นผ้าที่ทอด้วยความประณีต เนื้อละเอียด สวยงาม มีหลายแบบให้เลือก
2 เสื่อกก เสื่อกก

สินค้าโอทอป ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด