ข้อมูลตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลอุ่มเม้า อยู่ในเขตความปกครองของอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก มีพื้นที่รวมทั้งหมด 39 ตร.กม. อาชีพหลักของประชาชนคือ การทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลมะอึ อ. ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองผือ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,398 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 20 หลังคาเรือน

การเดินทาง

จากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ถนนแจ้งสนิท สายร้อยเอ็ด-อุบลราชธานี ผ่านอำเภอธวัชบุรี กม.ที่ 16 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่หมู่ที่ 12 บ้านมะโก้ก ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี

ผลิตภัณฑ์

ข้าวกล้องปลอดสารพิษ

สินค้าโอทอป ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด