ข้อมูลตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ในอดีตมีการอพยพผู้คนเพื่อแสวงหาที่ตั้งชุมชนในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในครั้งนั้น มีผู้นำกลุ่มชื่อ นายมะอึ นำพาผู้คนเดินทางรอนแรมสันนิษฐานว่า เดินทางผ่านมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตำบลมะอึ (ปัจจุบันคือบ้านนิคม) เดินทางผ่านโบราณสถานปรางค์กู่ 4 เข้ามาถึงบ้านมะอึในปัจจุบัน ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอแซงบาดาล แขวงสุวรรณภูมิ ต่อมาฝ่ายบ้านเมืองต้องการให้แต่ละกลุ่ม เมื่อรวมตัวกันแล้ว จัดเป็นรูปแบบตำบล สำหรับกลุ่มชนให้ชื่อว่าตำบลมะอึ ตามชื่อผู้นำกลุ่ม และยกฐานะบรรดาศักดิ์ เป็นขุนมะอึ ในที่สุดขุนมะอึ ได้ปกครองพื้นที่ตั้งแต่ทิศใต้ คือบริเวณบุ่งลิง (บ้านท่าเยี่ยมในปัจจุบัน) ทิศเหนือคือ บ้านพะเจ้า กิ่งอำเภอเชียงขวัญ ในปัจจุบันทิศตะวันออกถึงบ้านมะบ้า (กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง) และทิศตะวันตกถึงบ้านหนองผักแว่น ปัจจุบันพื้นที่ที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของท่านมะอึ ได้แบ่งแยกเป็นตำบลมะอึ, ตำบลหนองพอก , ตำบลธวัชบุรี บางส่วนของกิ่งอำเภอเชียงขวัญ และบางส่วนของกิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง ปัจจุบันตำบลมะอึ อยู่ในการปกครองของอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลมะอึ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอธวัชบุรี หางจากอำเภอ 5 กม. และห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด 9 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.พระเจ้า กิ่ง อ. เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,544 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 87 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.63 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าสู่เขตพื้นที่ตำบลมะอึ ถึงบ้านดงบ้านนา ระยะทาง 2 กม. ตามทางหลวงแผ่นดินสายร้อยเอ็ด –โพนทอง ระยะทาง 5 กม.

ผลิตภัณฑ์

ที่นอน,รองเท้าหนังสตรี

สถานที่

โบราณสถานปรางค์กู่

สถานที่ท่องเที่ยว
1 โบราณสถานปรางค์กู่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม ประมาณ 1 พันกว่าปี เพื่อเป็นสถานพยาบาล และที่พักผ่อนของคนเดินทางในอดีต ปัจจุบันกำลังพัฒนาปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โบราณสถาน มีการจัดงานยิ่งใหญ่ เรียกว่า “งานบุญประเพณีสรงกู่” เป็นแหล่งท่องเที่ยวและงานประจำปี ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์
2 ที่นอน ที่นอนที่มีหลายขนาด ทั้งที่นอนเด็กและผู้ใหญ่ การตัดเย็บจากช่างผู้มีความชำนาญ ฝีมือประณีต
3 น้ำจิ้มเนื้อย่าง น้ำจิ้มเนื้อย่าง
4 รองเท้าหนังสตรี รองเท้าหนังสตรี
5 เครื่องนอน เครื่องนอน

สินค้าโอทอป ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด