ข้อมูลตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลไพศาล เป็น 1 ใน 12 ตำบลของอำเภอธวัชบุรี ยกฐานะเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2545 และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี 2540 จนถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้านในการปกครอง 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ 37.87 ตร.กม. หรือประมาณ 2,367 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเหล่า กิ่ง อ. ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเหล่า กิ่ง อ. ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลอุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกพืช

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 708 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลไพศาล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอธวัชบุรี ตามเส้นทางถนนสายแจ้งสนิท ร้อยเอ็ด-เสลภูมิ ห่างจากที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี ระยะทาง 8 กม. และห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด 17 กม. มีรถประจำทางผ่านตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น.

ผลิตภัณฑ์

เกลือ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าสไบลายขิต ผ้าสไบลายขิต
2 ผ้าไหม ผ้าไหม
3 เกลือสินเธาว์ เป็นเกลือสินเธาว์ที่ทำมาจากดิน ขั้นตอนการผลิตสะอาด

สินค้าโอทอป ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด