ข้อมูลตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเมืองน้อย แยกออกจากตำบลเขวาทุ่ง เมื่อปี 2529 ปัจจุบันมีหมู่บ้านในการปกครอง 13 หมู่บ้าน

พื้นที่

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ ระดับการพัฒนาหมู่บ้านปานกลาง 3 หมู่บ้าน หมู่บ้านก้าวหน้า 10 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลอุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 983 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี มุ่งสู่ทางใต้ของอำเภอจากถนนร้อยเอ็ด-อาจสามารถ ห่างจากอำเภอประมาณ 11 กม. เลี้ยวซ้ายสู่หมู่ 5 บ้านหนองมะแซว ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี

ผลิตภัณฑ์

กระเป๋าหนัง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าหนัง กระเป๋าที่ผลิตจากหนัง รูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของท้องตลาด

สินค้าโอทอป ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด