ข้อมูลตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบึงนคร อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลธงธานี 4 หมู่บ้าน และอยู่นอกเขตเทศบาล 9 หมู่บ้าน และได้ยกฐานะจากสภาตำบลบึงนคร เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2545

พื้นที่

มีสภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ดินร่วนปนทราย มีแม่น้ำชีไหลผ่าน รายได้เฉลี่ยของประชากรตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2545 จำนวน 6,503 บาท/คน/ปี เป็นหมู่บ้านปานกลาง 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านก้าวหน้า 5 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลไพศาล อ.ธวัชบุรีและตำบลทุ่งเขาหลวง กิ่งอ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลมะบ้า กิ่ง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลอุ่มเม้า อ.ธวับชุรี จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 842 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 25 หลังคาเรือน

การเดินทาง

มี 3 เส้นทางที่สามารถเดินทางเข้าสู่ตำบลบึงนครได้ แต่ที่สะดวกที่สุดคือถนนแจ้งสนิท จากอำเภอธวัชบุรี ไปอำเภอเสลภูมิ ระยะทาง 10 กม. เลี้ยวซ้ายขึ้นเหนือไปตามถนนบ้านยางน้อย-ธวัชดินแดง เป็นถนนลาดยาง ระยะทาง 6 กม. ถึงบ้านขาม ซึ่งเป็นตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร รวมระยะทาง 16 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอสะใบลายขิต

สถานที่

1) บึงจิว
2) สถานีอนามัย 1 แห่ง
3) วัด 6 แห่ง
4) โรงเรียน 4 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าสไบขิด นำไหม หรือ ฝ้ายมาทอเป็นผ้าสไบ หลายสีหลายลายสวยงาม

สินค้าโอทอป ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด