ข้อมูลตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลราชธานี แต่เดิมเรียกว่า “บ้านละมัง”เนื่องจากมีสัตว์ป่าประเภทละอง ละมั่ง มาก ปัจจุบันได้สูญหายไปหมดแล้ว และชาวบ้านได้เรียกบ้านละมังเรื่อยมา จนได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ราชธานี” ซึ่งอยู่ในการปกครองตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้แยกจากการปกครองตำบลหนองไผ่มาเป็นตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ดังนี้ บ้านราชธานี หมู่ที่ 1, บ้านอีหมุน หมู่ที่ 2, บ้านหนองเทา หมู่ที่ 3, บ้านอีหลุบ หมู่ที่ 4, บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 5, บ้านโพธิ์สว่าง หมู่ที่ 6, บ้านหนองปิง หมู่ที่ 7, บ้านราชใหม่ หมู่ที่ 8, บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 9, บ้านราชเก่า หมู่ที่ 10 และ บ้านอีหมุน หมู่ที่ 11

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม และที่ราบสลับดอน มีเนื้อที่รวม 14379 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,243 ไร่ ผลการพัฒนาตามข้อมูล แชช. 2 ค มี 11 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านก้าวหน้าทั้ง 11 หมู่บ้าน ผลการสำรวจข้อมูล จปฐ. ไม่ผ่านเกณพ์เรื่องการมีน้ำสะอาดดื่มและบริโภค ร้อยละ 71 และไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องรายได้ โดยมีรายได้เฉลี่ย 13,303 บาท/คน/ปี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโนนตาล,ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกยาสูบ และถั่วลิสง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 747 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 9 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.20 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางที่ 1 จากจังหวัดร้อยเอ็ดบนถนนแจ้งสนิท (สายร้อยเอ็ด-เสลภูมิ) ถึงสี่แยกอำเภอธวัชบุรี เลี้ยวขวาถนน ร.พ.ช. สายบ้านชาด-บ้านสงยาง ระยะทาง 18 กม.
เส้นทางที่ 2 จากจังหวัดร้อยเอ็ด บนเส้นทางถนนสายร้อยเอ็ด-อาจสามารถ ถึงสี่แยกหนองไผ่ เลี้ยงขวาถนน ร.พ.ช. สายบ้านชาด-บ้านสงยาง ระยะทาง 13 กม.
เส้นทางที่ 3 จากจังหวัดร้อยเอ็ด บนถนนสายร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ถึงสามแยกอีเม้ง เลี้ยวซ้ายผ่านบ้านหนองผือ บ้านป่ายาง ระยะทาง 14 กม

ผลิตภัณฑ์

ตะกร้า

สถานที่

1)วัดประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง
2)โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
3)สถานีอนามัย 1 แห่ง
4)องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ตะกร้า เป็นภาชนะที่สานด้วยไม้ไผ่ มีลักษณะโปร่งบ้าง ไม่โปร่งบ้าง สำหรับใส่สิ่งของต่าง ๆ มีหูหิ้ว
2 ถั่วคั่วทราย ถั่วคั่วทราย

สินค้าโอทอป ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด