ข้อมูลตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลหนองพอก ขึ้นกับตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีพื้นที่ทั้งหมด 10,580 ไร่ หรือประมาณ 16.93 ตร.กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลพระเจ้า กิ่งอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน
- ประปา 6 หมู่บ้าน
- โทรศัพท์สาธารณะ 7 แห่ง

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ด ถึงตำบลหนองพอก โดย สายอำเภอร้อยเอ็ด-โพนทอง ถึงกิโลเมตรที่ 12-13 ระยะทาง 12 กม

ผลิตภัณฑ์

เสื้อผ้า, เครื่องดนตรีไทย

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) สถานีอนามัย 1 แห่ง
3) สนามบินพาณิชย์ 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างจาน
2 เครื่องดนตรีพื้นบ้าน เครื่องดนตรีพื้นบ้าน
3 เสื้อผ้าชุดไทย เสื้อผ้าชุดไทย

สินค้าโอทอป ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด