ข้อมูลตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณ 150 ปีที่ผ่านมา หลวงราษฎร์รัตนวงศา เพี้ยพยาลาว ผู้สืบเชื้อสายมาจากเจ้าเมืองสุวรรณภูมิ ได้อพยพผู้คนมาตั้งบ้านเรือน ณ ฝั่งลำน้ำกุด ซึ่งเป็นบริเวณที่มีปลาชุกชุมและมีน้ำใสสะอาด จึงได้เรียกขานกันว่า กุดน้ำใส (กุด หมายถึง ทางผ่านของลำน้ำ) และต่อมาได้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางใหม่ ต่อมามีประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงได้ตั้งเป็นหมู่บ้านใช้ชื่อว่า บ้านกุดน้ำใส ตามทำเลที่ตั้งของหมู่บ้าน เมื่อมีหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น ได้ตั้งเป็นตำบลว่าตำบลกุดน้ำใสตามชื่อหมู่บ้านที่ก่อตั้งครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุกหมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพโดยทั่วไปของตำบลกุดน้ำใส เป็นที่ราบลุ่ม มีกุดน้ำใสไหลผ่านจากทิศตะวันออกไปทางทิศใต้ของตำบล มีพื้นที่รวม 83,476 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ค้าขาย
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 720 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1. เดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ดทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2043 ถึง กม.ที่ 55 เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 202 ระยะทาง 8 กม. ถึงเขตตำบลกุดน้ำใส
2. เดินทางจากจังหวัดยโสธรตามเส้นทางหลวงหมายเลข 202 ระยะทาง 10 กม. ถึงเขตตำบลกุดน้ำใส

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สินค้าโอทอป ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด