ข้อมูลตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองทัพไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอพนมไพร ห่างจากที่ตั้งตัวอำเภอประมาณ 15 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 60 กิโลเมตร แยกออกมาจากตำบลวารีสวัสด์ อำเภอพนมไพร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำ จึงมีลักษณะค่อนข้างแห้งแล้ง โดยเฉพาะฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 29,768 ไร่ มีถนนลาดยาง รพช. ที่ รอ.11002/2 ผ่านทุกหมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองฮีและตำบลเด่นราษฎร์ กิ่งอำเภอหนองฮี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย ทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,567 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 35 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.23 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าตำบล สามารถเดินทางเข้าได้หลายเส้นทาง ดังนี้
1. ใช้เส้นทางหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลข 202 สานร้อยเอ็ด – อำเภอพนมไพร ถึง กม. ที่ 50 เลี้ยวขวาตามเส้นทางลาดยาง รพช.ที่ รอ 11002/2 สายบ้านหนองหมื่นถ่าน - บ้านหนองปักษา
2. ใช้ทางหลวงแผ่นดินสายอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด – จังหวัดยโสธร ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร จะเข้าเขตตำบลตรงบริเวณทางแยกเข้าถึงอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ

สถานที่

1) โรงเรียนประถม 4 แห่ง
2) สถานีอนามัย 1 แห่ง
3) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
4) วัด/สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
6) ป้อมยามตำรวจประจำตำบล 1 แห่ง
7) สถานีบริการน้ำมัน 2 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กะละแมกล้วย กะละแมกล้วย
2 น้ำพริกปลา เป็นผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปปลา เป็นน้ำพริกต่างๆ เช่น น้ำพริกปลาดุก,น้ำพริกปลาร้า
3 โคมไฟกะลามะพร้าว โคมไฟกะลามะพร้าว

สินค้าโอทอป ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด