ข้อมูลตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพธิ์ใหญ่ เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งพร้อมกับอำเภอพนมไพร ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอ ห่างจากตัวอำเภอพนมไพร ประมาณ 10 กม. ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 54 กม. มีหมู่บ้านที่อยู่ในการปกครอง 14 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะสำหรับการเพาะปลูก ทำนา ด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือมีหลายหมู่บ้าน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าอุโมงหนองแวง” มีแม่น้ำชีไหลผ่าน มีคลองส่งน้ำของการพลังงานแห่งชาติ ที่สร้างเสร็จและอยู่ระหว่างก่อสร้าง เป็นระยะทางประมาณ 20 กม. ผ่านพื้นที่เกษตรกรรมเกือบเต็มพื้นที่ ต่อไปเกษตรกรสามารถนำน้ำมาใช้ในการเพาะปลูกได้โดยไม่ต้องรอน้ำฝนอย่างเดียว สามารถเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ลำน้ำชี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลวารีสวัสดิ์ และตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลวารีสวัสดิ์ ตำบลแสนสุข และ ตำบลกุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองหมื่นถ่าย และตำบลหน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปา ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 สายจังหวัดร้อยเอ็ด-อำเภออาจสามารถ-อำเภอพนมไพร ถึงเขตตำบลโพธิ์ใหญ่ เป็นระยะทาง 50 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1) วัด/สำนักสงฆ์ 11 แห่ง
2) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
3) สถานีอนามัย 1 แห่ง
4) โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทอจากเส้นไหมโดยใชกรรมวิธีแบบพื้นบ้าน มีรูปแบบลวดลายที่สวยงาม สีไม่ตก คุณภาพเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป

สินค้าโอทอป ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด