ข้อมูลตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลวารีสวัสดิ์ เดิมชื่อ “บ้านอ้น” เป็นหมู่บ้านศูนย์กลางของตำบล เพราะมีต้นอ้นขึ้นอยู่มากมาย ผู้นำหมู่บ้านชื่อ พ่อราชเสนา สุวรรณธาดา และพ่อหลวงศรี อัฒจักร อพยพมาจากบ้านโพธิ์ใหญ่ เดิมเป็นเขตตำบลหนองทัพไทย ต่อมา นายเคน อัฒจักร และแกนนำหมู่บ้านขอแยกมาตั้งตำบลใหม่ ในปี 2495 ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการเมื่อ ปี 2500 ใช้ชื่อตำบลวารีสวัสดิ์เป็นต้นมา ปัจจุบันตำบลวารีสวัสดิ์ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มด้านทิศตะวันออก มีลำห้วยก๊ากว๊ากไหลผ่าน ด้านทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูง มีสภาพเป็นทุ่งกว้าง สลับกับป่าไม้เล็กๆ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลพนมไพร และตำบลสระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโพธิ์ใหญ่ และตำบลหนองทัพไทย จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์สาธารณะ ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ด ตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2043 ระยะทาง 62 กม. ถึงทางแยกเดินทางต่อไปตามถนนโยธาธิการ
สายบ้านเจริญศิลป์-บ้านหนองทัพไทย ระยะทาง 3 กม. ถึงทางแยกบ้านทุ่งยาว เลี้ยวซ้ายตามถนนลูกรัง ระยะทาง 2 กม. ถึงที่ทำการกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านหัวหนอง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สินค้าโอทอป ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด