ข้อมูลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี 2469 ชาวบ้านตากแดดใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้อพยพมาก่อตั้งบ้านเรือนที่ตำบลดูกอึ่ง โดยตั้งชื่อบ้านว่า บ้านตากแดด ตามชื่อหมู่บ้านเดิมที่เคยอยู่มา ต่อมาได้เกิดโรคระบาด คือโรคฝีดาษ ชาวบ้านตากแดดจึงได้ขอแยกตำบล และ
ตั้งชื่อตำบลใหม่ว่า “โพธิ์ชัย”

พื้นที่

เป็นที่ราบสูงลาดดอน บริเวณตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนพื้นที่ตอนใต้และตะวันออกมีลักษณะเป็นที่ลุ่มมีแหล่งน้ำธรรมชาติ สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเหมาะสำหรับการทำนา ปลูกพืชไร่ และมีสภาพป่าธรรมชาติ พื้นที่รวม 23,828 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสาวแห กิ่งอำเภอหองฮี จ.ร้อยเอ็ด และตำบลคลีกลิ้ง กิ่งอำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนานวล และตำบลค้อใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองฮี ตำบลดูกอึ่ง และ ตำบลสาวแห กิ่งอำเภอหนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปา ครบทุกหมู่บ้าน
โทรศัพท์สาธารณะ 12 แห่ง

การเดินทาง

เดินทางจากที่ว่าการอำเภอพนมไพร ตามถนนลาดยาง รพช. สายพนมไพร-หนองฮี ระยะทาง 3 กม. ถึงสามแยกบ้านขุมเงิน เลี้ยวซ้ายตามถนนลาดยางอีก 8 กม. ถึงบ้านทานตะวัน ซึ่งเป็นเขตตำบลโพธิ์ชัย

ผลิตภัณฑ์

ผ้าด้ายลายขิด

สินค้าโอทอป ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด