ข้อมูลตำบลนานวล อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนานวล เป็นตำบลที่จัดตั้งมานานพร้อมกับการตั้งอำเภอพนมไพร ปัจจุบันมีนายระยอง ถวิลไพร เป็นกำนันปกครองตำบล มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลนานวล เป็นตำบลที่มีสภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา มีหมู่บ้านในโครงการ กข.คจ. 6 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโคกสว่างและตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลคำไฮ และตำบลคือใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปา ทุกหมู่บ้าน และโทรศัพท์สาธารณะ 6 แห่ง

การเดินทาง

ตำบลนานวลตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอพนมไพร พื้นที่ติดต่อกับตำบลพนมไพร ระยะทางประมาณ 3 กม. มีถนนสายร้อยเอ็ด-มหาชนะชัย ผ่าน

ผลิตภัณฑ์

เตาประหยัด,จักสานกระติ๊บข้าว

สถานที่

1) วัดกู่คำพระ
2) โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
3) ที่ทำการ อบต. 1 แห่ง
4) สถานีอนามัย 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติ๊บข้าวจากไหล กระติ๊บข้าวจากไหล (รหัสโอทอป 450601335201)
2 เตาประหยัด เป็นเตาที่ให้ความร้อนสูง ใช้ได้ทั้งถ่านและไม้
3 เตาประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เตาประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

สินค้าโอทอป ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด