ข้อมูลตำบลนานวล อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลนานวล เป็นตำบลที่จัดตั้งมานานพร้อมกับการตั้งอำเภอพนมไพร ปัจจุบันมีนายระยอง ถวิลไพร เป็นกำนันปกครองตำบล มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลนานวล เป็นตำบลที่มีสภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา มีหมู่บ้านในโครงการ กข.คจ. 6 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโคกสว่างและตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลคำไฮ และตำบลคือใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปา ทุกหมู่บ้าน และโทรศัพท์สาธารณะ 6 แห่ง

การเดินทาง

ตำบลนานวลตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอพนมไพร พื้นที่ติดต่อกับตำบลพนมไพร ระยะทางประมาณ 3 กม. มีถนนสายร้อยเอ็ด-มหาชนะชัย ผ่าน

ผลิตภัณฑ์

เตาประหยัด,จักสานกระติ๊บข้าว

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด