ข้อมูลตำบลแวง อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลแวง เป็นตำบลเก่าแก่เป็นสถานที่ตั้งอำเภอโพนทองมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2463 จนถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้านอยุ่ในเขตการปกครองจำนวน 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 ชุมชนนครแวงเหนือ หมู่ 2 บ้านบ้านแวงใต้ หมู่ 3 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 4 บ้านเดื่อ หมู่ 5 บ้านโพนเงิน หมู่ 6 ชุมชนคำแข้ หมู่ 7 ชุมชนคำแวง หมู่ 8 บ้านหนองแสงทุ่ง หมู่ 9 บ้านหนองแสงท่า หมู่ 10 บ้านดอนม่วย หมู่ 11 บ้านเกษตร หมู่ 12 บ้านทุ่งแสงทอง หมู่ 13 บ้านหนองแคน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา ดินเป็นดินปนทราย มีแหล่งน้ำไหลผ่านคือ แม่น้ำยัง มีเนื้อที่ทั้งหมด 26.042 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.สระนกแก้ว และ ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

- เส้นทางแรกจากที่ว่าการอำเภอโพนทอง ไปตามถนนสายโพนทอง - กุฉินารายณ์ ระยะทาง 6 กม. สุดเขตตำบลเลี้ยวเข้าถนนลูกรังระยะทาง 1.5 กม.
- เส้นทางแรกจากที่ว่าการอำเภอโพนทอง ไปตามถนนสายโพนทอง - หนองพอก
- เส้นทางแรกจากที่ว่าการอำเภอโพนทอง ไปตามถนนสายโพนทอง - เมยวดี ระยะทาง 4 กม. สุดเขตตำบล

ผลิตภัณฑ์

ข้าวซ้อมมือ

สินค้าโอทอป ตำบลแวง อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด