ข้อมูลตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกกกม่วง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโพนทอง ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคกกกม่วง หมู่ 2 บ้านโนนสนามชัย หมู่ 3 บ้านโนนชัยศรี หมู่ 4 บ้านพรมจรรย์ หมู่ 5 บ้านหนองหม้อ หมู่ 6 บ้านดงกลาง หมู่ 7 บ้านโนนเชียงหวาง หมู่ 8 บ้านคำบอน หมู่ 9 บ้านโคกกกม่วงพัฒนา หมู่ 10 บ้านหนองบุ่ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติกับ ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากเส้นกก(เสื่อพับ,ชุดรับประทานอาหาร)

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด