ข้อมูลตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาอุดม เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโพนทอง ประกอบไปด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาแพง หมู่ 2 บ้านโพธิ์สว่าง หมู่ 3 บ้านหนองกุง หมู่ 4 บ้านโนนสว่าง หมู่ 5 บ้านโคกสะอาด หมู่ 6 บ้านหนองม่วง หมู่ 7 บ้านโคกกลาง หมู่ 8 บ้านถนนชัย หมู่ 9 บ้านบึงอุดม หมู่ 10 บ้านสี่แยก หมู่ 11 บ้านโนนสามัคคี หมู่ 12 บ้านสะอาดเจริญ หมู่ 13 บ้านโนนึกษา หมู่ 14 บ้านนาอุดม หมู่ 15 บ้านบึงคำ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.คำนาดี อ.โพนทอง และ ต.คำพอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ผลิตภัณฑ์

ผ้าห่ม,ผ้าพันคอ,ผ้าขาวม้า,ผ้าปูโต๊ะ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด