ข้อมูลตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองใหญ่ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2495 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 52 ปี แต่ก่อนขึ้นกับตำบลแวง นายสาย พลเยี่ยม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7ตำบลแวง เป็นผู้ตั้งชื่อตำบลหนองใหญ่ เพราะว่ามีหนองน้ำใหญ่นายแดง พลเยี่ยม เป็นกำนันคนแรก ปัจจุบันนายวาสนา ปัญญาวิภาส ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ เขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ปัจจุบันมีหมู่บ้านทั้งหมด 15 หมู่บ้าน

พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่เป็นที่สูงสลับกับพื้นที่ราบเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายมีแหล่งน้ำสำคัญ ได้แก่ ลำน้ำย้ง ลำห้วยสมสนุก ลำห้วยไผ่ ลำห้วยศาลา และหนองน้ำธรรมชาติ อยู่ทั่วไปพื้นที่ทั่วไปเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสามขา และ ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาแวง และ ตำบลนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลชุมพร อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,563 ครัวเรือน

การเดินทาง

- ทางหลวงแผ่นดินสาย 2046 ติดต่อกับอำเภอโพนทอง – กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ระยะทาง 7 กม.
- ทางลาดยาง รพช. รบ.3006 ผ่าน ม.3, 12, 8, 14, 9, 1, 2, 10 ติดต่อกับตำบลคำนาดี
- ถนนลาดยาง รพช.รอ 3156 ผ่าน ม. 6 ติดต่อกับตำบลคำนาดี
- ถนนลาดยางผ่านบ้านกุดแห่ ติดต่อกับตำบลชุมพร
- ถนนเชื่อมหมู่บ้านภายในตำบลเป็นถนนคอนกรีตและลูกรัง

ผลิตภัณฑ์

ข้าวเกรียบสมุนไพร

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2)โรงเรียน 8 แห่ง
3)สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
4) วัด 11 แห่ง
5) สถานีอนามัย 3 แห่ง (ม.2,3,6)
6) โรงงานแป้งมัน 1 แห่ง
7) ป่าชุมชน 3 แห่ง
8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง
9) ดอนปู่ตา 2 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวเกรียบกุ้งสมุนไพร แปรรูปจากแป้งมันสำปะหลัง มันเทศ เผือก ฟักทอง บรรจุถุงขนาด ½ กก.
2 ทอเสื่อกก ทอเสื่อกก
3 ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
4 พวงกุญแจเสื่อกก พวงกุญแจเสื่อกก
5 เสื่อกกลายขิต เสื่อกกลายขิต
6 เสื่อกกลายขิต (นางนิตถาพร) เสื่อกกลายขิต

สินค้าโอทอป ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด