ข้อมูลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

พื้นที่

ตำบลโพธิ์ทองมีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 – 18 จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขต อบต. ทั้งสิ้น 18 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34,375 ไร่ ประชากรทั้งสิ้น 10,039 คน แยกเป็นชาย 4,969 คน หญิง 5,037 คน เฉลี่ย 182 คน/ตารางกิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแวง และ ตำบลสระนกแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาอุดม และ ตำบลอุ่มเม่าอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์จากที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง ทางทิศตะวันออก ประมาณ 5 กิโลเมตร ถนนสายโพนทอง - ขอนแก่น

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

สถานที่

วัดโพธิ์ร้อยต้น ม.1

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์จากไม้มงคล ดอกไม้ประดิษฐ์จากไม้มงคล
2 ผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้า
3 ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ไม่มีเคมีเจือปน ผลิตและจำหน่ายในรูปแบบกลุ่ม
4 เครื่องจักสาน เครื่องจักสาน

สินค้าโอทอป ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด