ข้อมูลตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนชัยศรีตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอโพนทอง โดยมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอโพนทอง ประมาณ 12 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 42 ตร.กม. มีประชากร 7,626 คน จำนวนหลังคาเรือน 2,023 หลังคาเรือน ประชาชนอาศัยกันอยู่แบบเครือญาติ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ใช้ภาษาอีสานเป็นภาษาถิ่น ลักษณะครอบครัวเป็นแบบครอบครัวขยาย

พื้นที่

ตำบลโนนชัยศรี มีสภาพพื้นที่เป็นที่ดอน มีแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวนน้อย ไม่เพียงพอในด้านทำการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ การทำนา และพื้นที่บางส่วนปลูกพืชไร่และพืชสวนเป็นอาชีพรอง มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นหัวใจของตำบล คือ ลำน้ำยัง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนาทำสวน ทำไร่ รับราชการ รับจ้าง
อาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน มีน้ำประปาหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน การติดต่อสื่อสารทั่วถึงเพราะมีตู้โทรศัพท์สาธารณะครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ตำบลโนนชัยศรี มีเส้นทางติดต่อกับอำเภอโพนทอง ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินสายโพนทอง-เสลภูมิ มีรถโดยสารประจำทางวิ่งตลอดวัน ถนนลาดยางประมาณ 12 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก

ผลิตภัณฑ์

เสื่อกก,ผือ

สินค้าโอทอป ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด