ข้อมูลตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง เป็นหนึ่งใน 14 ตำบลของอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน

พื้นที่

ลักษณะทั่วไป เป็นที่ราบสูง ทางด้านทิศเหนือ ลาดต่ำสู่ทางด้านทิศใต้ของตำบล สภาพพื้นที่เป็นที่ดอนสลับที่ลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง และ ตำบลเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา/ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,162 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 19 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 32.47 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง มีเส้นทางจากอำเภอโพนทอง โดยทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2044 ระยะทาง 12 กม. และติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดโดยทางหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลข 2044 ระยะทาง 34 กม. ซึ่งเป็นถนนลาดยาง มีรถโดยสารประจำทางวิ่งบริการตลอดทั้งวัน

ผลิตภัณฑ์

เห็ดสด เห็ดธรรมชาติ, ผ้าฝ้าย, ผ้าไหม

สถานที่

1)วัดพระธาตุอุปมงค์
2)องค์การบริหารส่วนตำบล
3)โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
4) สถานีอนามัย 1 แห่ง
5) โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
6) วัด/สำนักสงฆ์ 9 แห่ง
7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดพระธาตุอุปมุง ตั้งอยู่ที่บ้านสร้างบุ หมู่ 3 เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไป เป็นสถูปสร้างโดยพระยาแก้วพรหมทา แห่งเมืองศรีภูมิ เพื่อเก็บรักษาอัฐิฝุ่นของพระพุทธเจ้าที่จะนำไปบรรจุที่พระธาตุพนม แต่งงานเสร็จก่อน ต่อมาหลวงปู่สิ่งห์ทองสร้างพระธาตุฐานสี่เหลี่ยมครอบไว้ แต่ยังไม่เสร็จ ต่อมาหลวงปู่ทองมาสร้างต่อเติมยอดพระธาตุจนแล้วเสร็จ และในปี พ.ศ. 2516 พระธาตุได้ฟังถล่ม จนถึงปัจจุบันยังชำรุดทรุดโทรมยังไม่มีการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมแต่ก็ยังเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป

ร้านอาหาร
1 ร้านป๊อกโภชนา ตำบลแวง อำเภอโพนทอง ตามสั่ง
2 ร้านอาหารเตี่ยสวา ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง ตามสั่ง
3 ร้านเชลล์โภชนา ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จักสานหวด จักสานหวด
2 จักสานไซ จักสานไซ
3 ทอเสื่อกก ทอเสื่อกก
4 ทอเสื่อกกลายไทย ทอเสื่อกกลายไทย
5 ผ้าฝ้ายยอ้มสีธรรมชาติชนิดลาย ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติชนิดลาย
6 เสื่อกก (นางลิน) เสื่อกก
7 เสื่อลายขิต เสื่อลายขิต
8 เห็ดขอนขาว / เห็ดนางฟ้า เห็ดสด

สินค้าโอทอป ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด