ข้อมูลตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง เป็นหนึ่งใน 14 ตำบลของอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน

พื้นที่

ลักษณะทั่วไป เป็นที่ราบสูง ทางด้านทิศเหนือ ลาดต่ำสู่ทางด้านทิศใต้ของตำบล สภาพพื้นที่เป็นที่ดอนสลับที่ลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง และ ตำบลเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา/ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,162 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 19 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 32.47 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง มีเส้นทางจากอำเภอโพนทอง โดยทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2044 ระยะทาง 12 กม. และติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดโดยทางหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลข 2044 ระยะทาง 34 กม. ซึ่งเป็นถนนลาดยาง มีรถโดยสารประจำทางวิ่งบริการตลอดทั้งวัน

ผลิตภัณฑ์

เห็ดสด เห็ดธรรมชาติ, ผ้าฝ้าย, ผ้าไหม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด