ข้อมูลตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2469 โดยแยกออกมาจากตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย โดยนายบุญร่วม ประทุมชาติ เป็นกำนันตำบลปัจจุบัน แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากหลายแหล่ง ภาษาไทยอีสานเป็นภาษาท้องถิ่น นับถือศาสนาพุทธ 11 หมู่บ้าน และนับถือศาสนาคริสต์ 1 หมู่บ้าน อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่า

พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยอีด้วงไหลผ่านเกือบทุกหมู่บ้าน มีหนองน้ำธรรมชาติ เช่น หนองยอ หนองไผ่ หนองมล หนองวังล้อม หนองศาลา และหนองคอแหลม ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล ภูมิอากาศเป็นแบบ 3 ฤดู ฤดูฝน ฤดูร้อน และฤดูหนาว สภาพทั่วไปพื้นที่เหมาะสำหรับปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะโคกดินแดงที่ประชาชนอาศัยเก็บเห็ดในฤดูฝน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพรอง ค้าขาย รับจ้าง
อาชีพเสริม ทอผ้า ทำข้าวซ้อมมือ(ข้าวกล้อง)

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 7 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางสายขอนแก่น – โพนทอง ออกจากอำเภอโพนทองไปทางทิศตะวันตกประมาณ 14 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านอุ่มเม่า และถึงองค์การบริหารส่วนตำบลประมาณ 17 กิโลเมตร ถนนเชื่อมหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังและถนนในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตแต่ไม่ครบทุกสาย

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

เว็บไซต์ : องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่า(http://www.obt-ummao.org )

สินค้าโอทอป ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด