ข้อมูลตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกสูงเป็นหนึ่งใน 14 ตำบลของอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยแยกการปกครองจากตำบลโพธิ์ศรีสว่าง เมื่อ พ.ศ. 2538 ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพนทองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 14 กม. แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 33.5 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่

ตำบลโคกสูง เป็นพื้นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตป่าสงวนดงหัน-โคกสูง การใช้ประโยชน์จากที่ดินส่วนใหญ่ในการทำนาและทำไร่มันสำปะหลัง ไร่ปอ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะะวันตก ติดกับ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

ตำบลโคกสูงมีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ใช้ทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ตำบลโคกสูง เส้นทางติดต่อกับอำเภอโพนทอง โดยทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2044 ระยะทาง 14 กม. ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด โดยทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2044 ระยะทาง 32 กม. ซึ่งเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง และมีรถยนต์โดยสารวิ่งบริการตลอดวัน

ผลิตภัณฑ์

เขียงไม้มะขาม,เสื่อสานจากกก

สถานที่

1) โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5,8,11
2) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2
3) วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 7 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1,2,3,5,8,11
4) สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1,2,11

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เขียงไม้มะขาม เขียงไม้มะขามเป็นเขียงไม้เนื้อละเอียด เนื้อไม่ล่อนติดกับอาหาร มีทั้งชนิดกลมและสี่เหลี่ยมขนาดดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5นิ้ว – 24 นิ้ว และสี่เหลี่ยมขนาด 5 - 20 นิ้ว
2 เสื่อกก เสื่อกก

สินค้าโอทอป ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด