ข้อมูลตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลเชียงใหม่ ขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมาเมื่อมีการขยายการปกครอง จึงมีการขอแยกเป็นกิ่งอำเภอ และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอโพธิ์ชัย ตำบลเชียงใหม่ ปัจจุบันจึงอยู่ในการปกครองของอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบมีพื้นที่ทำการเพาะปลูกได้ทั้งพืชไร่และปลูกข้าว ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดกับตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ จรดกับตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก จรดกับตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก จรดกับตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน
- โทรศัพท์สาธารณะ 1 แห่ง

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเส้นทางสายร้อยเอ็ด-โพธิ์ชัย เป็นระยะทาง 32 กม.

ผลิตภัณฑ์

แจ่วบองไอโอดีน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด