ข้อมูลตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลบัวคำแยกออกจากตำบลเชียงใหม่ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลบัวคำเป็นที่ตำบลที่มีที่ราบลุ่มและที่ราบสูง ประชาชนมีอาชีพทำนา ทำไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 967 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 8 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนสายโพนทอง – ขอนแก่น ตัดผ่านตำบลบัวคำ

ผลิตภัณฑ์

แชมพูสระผม และน้ำยาล้างจาน

สินค้าโอทอป ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด