ข้อมูลตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

มา ตำบลอัคคะคำ แยกมาจากตำบลขามเปี้ย เมื่อปี 2519 โดยมีนายบุญ ขามช่วง เป็นกำนันคนแรกของตำบลอัคคะคำ เดิมทีบ้านอัคคะ ขึ้นอยู่กับอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และพื้นเพเดิมของคนตำบลนี้ อพยพมาจากอำเภอกมลาไสย เมื่อปี พ.ศ. 2448 โดยมีหลวงอัคคะ เป็นหัวหน้า เนื่องจากพื้นที่อุดมสมบูรณ์ จึงมีผู้คนอพยพมาอยู่มาก ต่อมาได้แยกกันไปอยู่อีกด้านหนึ่งของบ้านอัคคะ ตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ คือ บ้านโพนเฒ่า ในปัจจุบัน/ปัจจุบันตำบลอัคคะคำ แยกการปกครอง เป็น 14 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ลาดเท เป็นที่ลุ่ม และดอน มีเนินบางส่วน ที่ลุ่มปลูกข้าว-พืชสวน ที่ดอนปลูกพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ กิ่งอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวดักาฬสินธุ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่, รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,600 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 800 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีถนนลาดยาง จากอำเภอถึงตำบลอัคคะคำ ระยะทาง 9 กม

ผลิตภัณฑ์

ผ้าห่มไหมพรม,มะขามกวน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด