ข้อมูลตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสะอาด ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 โดยแยกออกจากตำบลเชียงใหม่ ที่ให้ชื่อว่าตำบลสะอาด ผู้นำของตำบลนี้ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านสะอาด และเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของหมู่บ้านต่าง ๆ ที่ขึ้นตรงต่อตำบลสะอาด และสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร เป็นพื้นที่นาเป็นส่วนใหญ่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลพระธาตุ กิ่งอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัด ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกผักสวนครัว ค้าขาย รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 940 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล โดยรถยนต์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด – กิ่งอำเภอเชียงขวัญ – อบต.สะอาด ระยะทาง 22 กิโลเมตร โดยถนนลาดยาง

ผลิตภัณฑ์

เสื่อกก

สถานที่

หาดทรายริมชี

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ชายหาดริมลำน้ำชี ชายหาดริมชี เป็นบริเวณที่มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่คลายความร้อนในช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ มีอาหารและเรือนแพต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และมีบริเวณสำหรับเล่นน้ำเป็นที่สนุกสนานของคนหนุ่มสาว มีชายหาดให้เดินชมธรรมชาติยามเย็น ๆ ตะวันใกล้จะลับขอบฟ้า

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เสื่อกก ผลิตจากต้นกก ต้นผือ เป็นพืชที่ขึ้นตามริมหนอง คลอง ห้วย
2 เสื่อกก 2 พับ (นางบุญมี) เสื่อกก 2 พับ
3 เสื่อกกพับลายขิต เสื่อกกพับลายขิต
4 เสื่อกกลายขิต (นางทองเคียบ) เสื่อกกลายขิต
5 เสื่อกกลายขิต (นางอรัญญา) เสื่อกกลายขิต

สินค้าโอทอป ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด