ข้อมูลตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคำพอุงแยกจากตำบลขามเปี้ย ปี พ.ศ. 2510-11 เดิมมี 11 หมู่บ้าน กำนันคนแรกชื่อ นายบุญมี คำสุเรศปัจจุบันมี 13 หมู่บ้าน กำนันชื่อ นายเคนอ้วน แสนเพชร (ม.8) เป็นตำบลที่อยู่ในพื้นที่ไหล่เขา และที่ราบลุ่มบางส่วน

พื้นที่

ตำบลคำพองอยู่ในเขตพื้นที่โนนสูง มีภูเขาขนาดเล็ก บางหมู่บ้านอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงแม่เผด อากาศร้อน หนาว
ฝน ตามฤดูกาล ประชาชนประกอบอาชีพเพาะปลูกข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ดินเป็นสภาพดินร่วนปนทราย มีจำนวน
13 หมู่บ้าน 2,598 ครัวเรือน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,080 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5 หลังคาเรือน

การเดินทาง

1. ถนนลาดยางสายโพธิ์ชัย – คำพอง ระยะทาง 10 กม.
2. ถนนลาดยาง-ลูกรัง สายโพธิ์ชัย – หนองนาโท-โนนใหญ่ ระยะทาง 12 กม.

ผลิตภัณฑ์

หน่อไม้ดอง / หน่อไม้อัดปี๊บ

สถานที่

1) วัดป่าถ้ำภูมวย หมู่ที่ 11
2) ถ้ำสินไชย หมู่ที่ 1
3) ภูแผงม้า หมู่ที่ 9
4) น้ำจ้าก หมู่ที่ 11

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดป่าถ้ำภูมวย ตั้งอยู่บนยอดเขา เขตพื้นที่บ้านนางาม หมู่ที่ 11 มีความสนวยงานตามธรรมชาติและประวัติความเป็นมาน่าสนใจ (เดิมเป็นพื้นที่สีชมพู) มีถ้ำ หุบเขา ลำธาร
2 ถ้ำสินชัย เป็นถ้ำบนไหล่เขา มีพรรณไม้นานาพันธุ์ มีวัตถุโบราณ ขณะนี้ปฎิสงขรณ์ใหม่บางส่วน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1,10 ตำบลคำพอง
3 ภูแผงม้า ตั้งอยู่บนยอดเขา มีความสวยงาม ทิวทัศน์งามมาก มีสถานปฏิบัติธรรม เหมาะสำหรับผู้ใฝ่วิเวก มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 โต๊ะเขียนหนังสือ
2 ขนมขบเคี้ยว ขนมขบเคี้ยว
3 ตะกร้าพลาสติก ตะกร้าพลาสติก
4 น้ำพริกแจ่วบอง น้ำพริกแจ่วบอง
5 ผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ ผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ อาทิ หน่อไม้ดอง หน่อไม้นึ่ง
6 ผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้า
7 ผ้าทอกี่กระตุก ผ้าทอกี่กระตุก
8 ผ้าห่มลายสองประยุกต์ ผ้าห่มลายสองประยุกต์
9 สบู่นมแพะ-สบู่สมุนไพร สบู่นมแพะ-สบู่สมุนไพร

สินค้าโอทอป ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด