ข้อมูลตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองตาไก้ แยกออกจากตำบลสะอาด ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของตำบลโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครอง
ออกเป็น 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพทั่วไปของตำบลหนองตาไก้ เป็นที่ราบลุ่ม ชาวบ้านทำนาเป็นส่วนใหญ่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 940 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 668 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 81.96 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ด ถึงตำบลหนองตาไก้ โดยสายร้อยเอ็ด-โพธิ์ชัย ระยะทาง 24 กม.

ผลิตภัณฑ์

เนื้อแดดเดียว

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) วัด 4 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 พวงหรีด-ดอกไม้จัทน์ พวงหรีด-ดอกไม้จัทน์
2 เนื้อแดดเดียว เป็นเนื้อแดดเดียวที่ผลิตจากเนื้อวัวแท้ รสชาดร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย

สินค้าโอทอป ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด