ข้อมูลตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพธิ์ศรี เป็นตำบลที่แยกออกจากตำบลคำพอุง ปัจจุบันมี 8 หมู่บ้าน กำนันคนแรกชื่อนายสมหมาย ถินวิชัย ปัจจุบันคือนายเปรม นันทดิลก (หมู่ที่ 4) ประชากรมีอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ประชากรมีอาชีพทำนา/ทำไร่อ้อย สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่มีประวัติในเรื่องน้ำท่วม สภาพอากาศร้อน ฝน หนาว ตามฤดูกาล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลคำพอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง อุตสาหกรรมในครัวเรือน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 500 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2 หลังคาเรือน

การเดินทาง

มาเส้นทางเข้าสู่ตำบลจากอำเภอโพธิ์ชัย ถึงตำบลโพธิ์ศรี 1 เส้นทาง คือ โพธิ์ชัย-โพธิ์ศรี ระยะทาง 7 กม.

ผลิตภัณฑ์

ข้าวเกรียบฟักทอง ,เก้าอี้ไม้ไผ่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวเกรียบฟักทอง ขนมข้าวเกรียบฟักทองโดยกลุ่มพัฒนาสตรีตำบล
2 ผ้าห่ม ผ้าห่ม
3 ผ้าห่มลายปีกนก ผ้าห่มลายปีกนก
4 เก้าอี้ไม้ไผ่ เป็นชุดเก้าอี้โซฟาที่ทำจากไม้ไฝ่ ที่มีความสวยงาม ผลิตโดยภูมิปัญญาของชุมชน
5 เสื่อพับ เสื่อพับ

สินค้าโอทอป ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด