ข้อมูลตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบึงงาม เดิมขึ้นอยู่กับตำบลชุมพร อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด แล้วแยกออกมาตั้งเป็นตำบลบึงงาม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อ พ.ศ. 2487 กำนันคนแรกของตำบลคือ นายน้อย เกกาฤทธิ์ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2513 อำเภอหนองพอก ได้แยกออกจากตำบลโพนทอง มาเป็นกิ่งอำเภอหนองพอก ตำบลบึงงามได้ขึ้นอยู่กับอำเภอหนอกพอก โดยมีกำนันคนเดิม จนเกษียณอายุราชการ แล้วราษฎรจึงได้เลือกนายแหลม พลศรีเมืองเป็นกำนันตำบลคนต่อมา และดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

สภาพภูมิศาสตร์เป็นที่ลุ่มและที่ดอน มีลำห้วยและบึงหลายสาย เช่นห้วยบักโจ่ บึงฉวะแข ห้วยไคร้ ห้วยต้นก้านเหลือง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย อาณาเขตติดกับภูเขาเขียว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่

สาธารณูปโภค

ระบบไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์มีทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เส้นทางสายหนองพอก – เลิงนกทา เป็นถนนลาดยางถึงตำบลประมาณ 7 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม,ผ้าฝ้าย

สถานที่

1) โรงเรียนระดับประถมศึกษา 3 แห่ง
2) วัด 5 แห่ง
3) สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
4) สถานที่ท่องเที่ยว 4 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าผาน้ำทิพย์ เดิมชื่อหมอกบ่วาย(หมอกมิวาย) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกอบรมโครงการต่างๆที่หน่วยงานเสนอขอใช้สถานที่
2 สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสร้างเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530 เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและศึกษาวรรณคดีไทย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม เป็นฝีมือของชาวบ้านที่ปราณีตในการทอผ้า รวมทั้งลวดลายในการถักทอ เป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ

สินค้าโอทอป ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด