ข้อมูลตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

เว็บไซต์ : องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง(http://www.pookhaothong.com/)

ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี 2513 ตำบลภูเขาทอง ได้แยกออกมาจากตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด มีจำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ปี 2523 ได้แยกหมู่บ้านเพิ่มใหม่อีก 5 หมู่บ้าน และปี 2535 ได้แยกหมู่บ้านเพิ่มอีก 4 หมู่บ้าน ถึงปัจจุบัน ตำบลภูเขาทอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน มีนายบรรทม วิชัยแสง เป็นกำนันคนปัจจุบัน

พื้นที่

สภาพพื้นที่ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบเละสูงสลับกันไป ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกติดภูเขาขนาดเล็กเป็นแนวยาว มีอ่างเก็บน้ำ เหมาะที่จะส่งเสริมหรือพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ตำบลภูเขาทอง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอหนองพอก โดยใช้เส้นทางากอำเภอหนองพอก มุ่งสู่ ตำบลภูเขาทอง โดยมีเส้นทางดังนี้ เส้นทาง 2136
22.0 กม. ใช้เวลา 35 นาที มีรายละเอียดดังนี้

1. มุ่งไปทางทิศ ตะวันออก ไปยัง เส้นทาง 2136 ระยะทาง 99 ม.
2. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ เส้นทาง 2136 ระยะทาง 110 ม.
3. เลี้ยวขวา เพื่อวิ่งบน เส้นทาง 2136 ระยะทาง 5.9 กม.
4. มุ่งไปเส้นทางเลิงนกทา ระยะทาง 8.6 กม.
5. .ถึงบ้านเหล่าขุมมัน เลี้ยวซ้าย ไปยัง รพช. รอ. 3191 ระยะทาง 290 ม.
6 . วิ่งตรงต่อไปยัง รพช. รอ. 3191 ระยทาง 10 กม. ถึงที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทองพอดี

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอมือ ผ้าห่มไหมพรม

สถานที่

1) โรงเรียน 6 แห่ง
2) วัด/สำนักสงฆ์ 9/5 แห่ง
3) สถานีอนามัย 2 แห่ง
4) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
6) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 3 แห่ง
7) ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำวังนอง อ่างเก็บน้ำวังนอง ชาวบ้านนิยมเรียกว่าเขื่อนวังนอง เป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่ระหว่างอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นสถานที่กักเก็บน้ำเพื่อใช้ในฤดูแล้งขอทั้งสองอำเภอ มีสวนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้
2 น้ำตกถ้ำโสดา อยู่ในพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9 ตำบลภูเขาทอง ซึ่งแต่ดั้งเดิมมีสองสามี-ภรรยา ชื่อนายเล่นโส และนางดา ออกไปหาอาหารป่าเป็นประจำทุกวันที่บริเวณภูเขียว เมื่อเหนื่อยล้าก็จะกลับมาพักที่ถ้ำแห่งนี้เป็นประจำ จนชาวบ้านได้เรียกชื่อว่าถ้ำโส-ดา ในปี 2540 ได้บูรณะเป็นแหล่งท่องเที่ยว/มีสำนักสงฆ์ จนถึงปัจจุบัน
3 อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ ตั้งอยู่ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง เป็นสถานที่พักผ่อนที่ดีตามธรรมชาติ อากาศบริสูทธิ์ ล้อมรอบไปด้วยภูเขาเขียว

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าขาวม้า เป็นผ้าขาวม้าด้าย มีลวดลายและสีสวยงาม ซักง่ายสีไม่ตก
2 ผ้าห่มทอมือ ผ้าห่มทอมือ

สินค้าโอทอป ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด