ข้อมูลตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี 2513 ตำบลภูเขาทอง ได้แยกออกมาจากตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด มีจำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ปี 2523 ได้แยกหมู่บ้านเพิ่มใหม่อีก 5 หมู่บ้าน และปี 2535 ได้แยกหมู่บ้านเพิ่มอีก 4 หมู่บ้าน ถึงปัจจุบัน ตำบลภูเขาทอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน มีนายบรรทม วิชัยแสง เป็นกำนันคนปัจจุบัน

พื้นที่

สภาพพื้นที่ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบเละสูงสลับกันไป ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกติดภูเขาขนาดเล็กเป็นแนวยาว มีอ่างเก็บน้ำ เหมาะที่จะส่งเสริมหรือพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ตำบลภูเขาทอง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอหนองพอก โดยใช้เส้นทางากอำเภอหนองพอก มุ่งสู่ ตำบลภูเขาทอง โดยมีเส้นทางดังนี้ เส้นทาง 2136
22.0 กม. ใช้เวลา 35 นาที มีรายละเอียดดังนี้

1. มุ่งไปทางทิศ ตะวันออก ไปยัง เส้นทาง 2136 ระยะทาง 99 ม.
2. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ เส้นทาง 2136 ระยะทาง 110 ม.
3. เลี้ยวขวา เพื่อวิ่งบน เส้นทาง 2136 ระยะทาง 5.9 กม.
4. มุ่งไปเส้นทางเลิงนกทา ระยะทาง 8.6 กม.
5. .ถึงบ้านเหล่าขุมมัน เลี้ยวซ้าย ไปยัง รพช. รอ. 3191 ระยะทาง 290 ม.
6 . วิ่งตรงต่อไปยัง รพช. รอ. 3191 ระยทาง 10 กม. ถึงที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทองพอดี

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอมือ ผ้าห่มไหมพรม

เว็บไซต์ : องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง(http://www.pookhaothong.com/)

สินค้าโอทอป ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด