ข้อมูลตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลกกโพธิ์เป็นตำบลที่เก่าแก่ตั้งก่อนที่จะมีการจัดตั้งกิ่งอำเภอหนองพอก ตำบลกกโพธิ์เป็นตำบลที่ใหญ่มีพื้นที่มากที่สุด ตำบลกกโพธ์เมื่อก่อนขึ้นกับอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และได้ขอแยกมาเป็นกิ่งอำเภอหนองพอก เมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยใช้สถานที่บ้านหนองพอกเป็นสถานที่ตั้ง ต่อมาได้แยกตำบลและจัดตั้งเป็นตำบลขึ้น คือตำบลบึงงาม ตำบลกกโพธ์ ตำบลหนองพอก ขึ้น เพื่อแบ่งการปกครอง จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลกกโพธิ์มีพื้นที่ทั้งหมด 85 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่การเกษตร 34,367 ไร่ เป็นตำบลที่การคมนาคมสะดวกมีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่านมีถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ยกเว้นทางเข้าบ้านกุดเต่า ม.3,11 มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ดอน,ที่ลุ่มสลับเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง คุณภาพของดินเป็นดินทราย คุณภาพต่ำ ติดกับพื้นที่เขตป่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป้นพื้นที่ สปก.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำการเกษตร
อาชีพเสริม ทำรับจ้างทั่วไป ผลิตสินค้าหัตถกรรม

สาธารณูปโภค

-ไฟฟ้ามีถึงทุกหมู่บ้าน แต่ยังมีขาดไฟฟ้าเพื่อการเกษตรอยู่บ้าง
-ประปา มีใช้แล้วในตำบล
-โทรศัพท์ มีใช้แล้วในตำบล

การเดินทาง

ตำบลกกโพธิ์อยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดินสาย จังหวัดขอนแก่น-อำเภอโพนทอง-อำเภอหนองพอก-อำเภอเลิงนกทา ตำบลกกโพธิ์ห่างจากตัวอำเภอหนองพอก 10 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอโพนทอง 17 กิโลเมตร สามารถเดินทางจาก จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธิ์ จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ ได้โดยสะดวก

ผลิตภัณฑ์

ผักปลอดสารพิษ

สถานที่

1.วัดประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
2.โรงเรียนสังกัด สปอ. 4 แห่ง ขยายโอกาส 1 แห่ง มัธยกศึกษา 1 แห่ง
3.สถานีอนามัยคำโพนสูง
4.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่
2 ผักปลอดสารพิษ เป็นผักที่กลุ่มใช้วิธีการปลูกตามธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิต ใช้สารธรรมชาติหรือปุ๋ยอินทรีย์ใส่ให้กับผักที่กลุ่มปลูก

สินค้าโอทอป ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด