ข้อมูลตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลโคกสว่างอยู่ในเขตความปกครองของตำบลบึงงาม เนื่องจากกิ่งอำเภอหนองพอกแยกออกจากอำเภอโพนทอง ในปี 2508 มี 2 ตำบล คือ ตำบลบึงงาม และตำบลกกโพธิ์ เมื่อแยกกรปกครองเป็นกิ่งอำเภอแล้ว ตำบลบึงงาม จึงได้แยกการปกครอง ออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลบึงงามและตำบลโคกสว่าง ปัจจุบันอยู่ในเขตปกครองของอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบและที่เนินสูงสลับกันไป ทิศเหนือและทิศใต้เป็นที่ราบเชิงเขา ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอหนองพอก
ห่างจากอำเภอหนองพอก ประมาณ 10 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลรอบเมือง และ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลรอบเมือง และ ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโนนประทาย อ.กุดชุม จ.ยโสธร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าตำบลใช้เส้นทางสายหนองพอก-เลิงนกทา ถึง กม.ที่ 8 เลี้ยวขวาเข้าถนน รพช. สายเหล่าขุมมัน-บ้านแก้ง ระยะทาง 2 กม. เข้าเขต อบต.โคกสว่าง ในพื้นตำบลโคกสว่าง ถนนทั้งหมดเป็นถนน รพช. ระยะทางทั้งหมด 33 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอ

สถานที่

1) โรงเรียน 3 แห่ง
2) วัด/สำนักสงฆ์ 15 แห่ง
3) สถานีอนามัย 1 แห่ง
4) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ เป็นผ้าทอพื้นเมืองย้อมด้วยสีธรรมชาติ เป็นผ้าถุง ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ ผ้าตัดชุด มีหลายแบบหลายลาย หลายสี สีสันสวยงาม ฝีมือปราณีต สวยงาม

สินค้าโอทอป ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด