ข้อมูลตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลรอบเมืองจัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2514 โดยแยกการปกครองออกจากตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก (ขณะนั้นเป็นกิ่งอำเภอ และได้ประกาศจัดตั้งเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2516 ) มีกำนันปกครองตำบลจนถึงปัจจุบันรวม 4 คน คือ นายวิโรจน์ ผลสวัสดิ์ (2514 – 2522) นายทอน โพธิ์แสง (2522 – 2527) นายนิตย์ ศรีวะรมย์ (2528 – 2529) และนางเวียงชัย สุทธิประภา (2530 – ปัจจุบัน)

พื้นที่

ตำบลรอบเมือง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอหนองพอก มีพื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตำบลหนองพอกบางส่วนราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยอีสานอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนใหญ่ แบ่งการปกครองเป็น 19 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ 49 ตร.กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองพอก และ ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลท่าสีดา และ ตำบลขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโคกสว่าง และ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลกกโพธิ์และตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ ทำสวน ค้าขายและรับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน มีระบบประปาชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ส่วนมากมีโทรศัพท์สาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆใช้

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล โดยแยกจากทางหลวงหมายเลข 2136 ก่อนเข้าสู่เขตอำเภอหนองพอกไปทางทิศใต้ หรืออาจเดินทางเลยเข้าไปถึงสี่แยกไฟแดงหน้าที่ว่าการอำเภอหนองพอกแล้วเลี้ยวขวา ตามถนนลาดยาง ตามเส้นทางอำเภอหนองพอกไปตำบลท่าสีดา ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ดนตรีพื้นเมือง

สถานที่

1)วัดพุทธธรรมน้ำพุ
2)บ่อน้ำพุธรรมชาติ
3) วัดภูสิม (วัดเขาสามมุก)
4) วัดแสงอรุณผดุงสันติ์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 บ่อน้ำพุธรรมชาติ(วัดพุทธธรรมน้ำพุ) เป็นบ่อน้ำพุธรรมชาติ ที่ผุดขึ้นมาจากใต้พื้นดิน ที่มีน้ำใสสะอาด และผุดขึ้นมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน มีน้ำไหลตลอดปี อยู่ในเขตพื้นที่บ้านโนนสวาสดิ์ หมู่ที่ 4 ซึ่งปัจจุบันได้เข้าแผนพัฒนาตำบลในการพัฒนาปรับปรุงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งท่องเที่ยว
2 วัดแสงอรุณผดุงสันติ์ เป็นวัดเก่าแก่คู่กับบ้าหนองพอก หมู่ที่ 10 และชุมชน/หมู่บ้านอื่นๆใกล้เคียง เหมาะแก่การศึกษาพระธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา และเป็นศูนย์รวมน้ำใจของชาวบ้านหนองพอก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เครื่องดนตรีพื้นเมือง (โหวด พิณ) โหวด เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสานประเภทเครื่องเป่า ที่ทำจากลำไม้ไผ่ขนาดเล็ก หรือภาษาอีสานเรียกว่า “ไผ่เหี้ยะ” ประกอบเข้ากันด้วยชันนะรง(ขี้สูด) และมีขนาดลำไม้ไผ่ที่สั้น – ยาว และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่างกัน เวลาเป่าจึงมีเสียงหนักเบาเป็นจังหวะตามโน๊ตเสียงได้อย่างไพเราะ

สินค้าโอทอป ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด