ข้อมูลตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลผาน้ำย้อย แยกเขตการปกครองท้องที่ออกจากตำบลโคกสว่างเมื่อปี 2530 ปัจจุบันอยู่ในการปกครองของอำเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด มีหมู่บ้านในเขตปกครอง 13 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและภูเขาเหมาะแก่การเพาะปลูก อาชีพหลักของประชาชนคือ การทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ เทือกเขาเขียว และอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา ครบทุกหมู่บ้าน
โทรศัพท์สาธารณะ 6 หมู่บ้าน

การเดินทาง

โดยทางหลวงแผ่นดิน สายหนองพอก-เลิงนกทา ระยะทาง 15 กม. และถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง รวม 45 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผาน้ำทิพย์, ผ้าไหม

สถานที่

1) โรงเรียน 6 แห่ง
2) วัด/โบสถ์คริสต์ 8/2 แห่ง
3) สถานีอนามัย 1 แห่ง
4) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดถ้ำผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนามราม เที่ยวชมความอลังการแห่งศรัทธามหาชน พระมหาเจดีย์ชัยมงคล บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุ ศิลปกรรมการก่อสร้างงานศิลป์อีสานและเที่ยวชม ถ้ำผาน้ำย้อย ซึ่งจะมีน้ำย้อยลงหน้าผาตลอดทั้งปี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าขาวม้า
2 ของที่ระลึกจากวัชพืช มดจากเมล็ดวัชพืช
3 ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ เป็นผ้าไหมชนิดต่าง ๆ ที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ เช่น ผ้าถุง ผ้าขาวม้า

สินค้าโอทอป ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด