ข้อมูลตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลผาน้ำย้อย แยกเขตการปกครองท้องที่ออกจากตำบลโคกสว่างเมื่อปี 2530 ปัจจุบันอยู่ในการปกครองของอำเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด มีหมู่บ้านในเขตปกครอง 13 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและภูเขาเหมาะแก่การเพาะปลูก อาชีพหลักของประชาชนคือ การทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ เทือกเขาเขียว และอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา ครบทุกหมู่บ้าน
โทรศัพท์สาธารณะ 6 หมู่บ้าน

การเดินทาง

โดยทางหลวงแผ่นดิน สายหนองพอก-เลิงนกทา ระยะทาง 15 กม. และถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง รวม 45 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผาน้ำทิพย์, ผ้าไหม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด