ข้อมูลตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลนางามรวมอยู่ในตำบลขวาว และต่อมามีการขอแยกตำบลออกมาเป็นตำบลนางาม ในปี 2498 ปัจจุบันตำบลนางาม อยู่ในเขตปกครองของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน

พื้นที่

มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่ง เช่น แม่น้ำชี
แม่น้ำยัง ลำชีลง รวมทั้งลำห้วย หนอง คลองบึง และมีเขตติดต่อกับท้องถิ่นอื่น

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ลำน้ำชี อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอเมือง จ.ยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา นาปี นาปรัง เลี้ยงสัตว์ รองลงมาค้าขายและรับจ้างในต่างจังหวัด

สาธารณูปโภค

มีปัญหาทางการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรไม่เป็นราคา
มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
มีน้ำประปา โทรศัพท์สาธารณะ เกือบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เส้นทางเข้าสู่ตำบล ระยะทาง 20 กม. เป็นถนนลาดยางโดยแยกจากทางหลวงแผ่นดินสายร้อยเอ็ด-ยโสธร โดยผ่านตำบลนาเลิง-ตำบลขวาว

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอ

สถานที่

1) โรงเรียน 7 แห่ง
2) วัด/สำนักสงฆ์ 14 แห่ง
3) สถานีอนามัย 2 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดขันตินิวาส เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตำบลนางาม ตั้งอยู่ที่ บ้านกุดแข้ หมู่ที่ 12

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย เป็นผ้าที่ทอจากเส้นไหมและฝ้าย โดยการทอมือ มีหลายลาย หลายสี สวยงาม
2 เสื่อกกลายขิด (นางลำดวน) เสื่อกกลายขิด
3 เสื่อพับลายขิด เสื่อพับลายขิด

สินค้าโอทอป ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด