ข้อมูลตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเมืองไพร ในสมัยทศวรรษที่ 11 ยุคสมัยทวาราวดี มีความรุ่งเรือง ในยุคเดียวกับเมืองแดดสูงยาว (บ้านโพธิ์ศรีเสม)
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และเมืองนาดูน (อำเภอนาดูน จ.มหาสารคาม) ปัจจุบันตำบลเมืองไพร อยู่ในเขตการปกครอง
ปกครองของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพพื้นดินเป็นพื้นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย การคมนาคมเป็นถนนลาดยาง ถนนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลขวัญเมือง ต.กลาง และ ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบึงเกลือ และ ต.ขาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลกลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน
- น้ำประปา 9 หมู่บ้าน
- โทรศัพท์สาธารณะ 4 หมู่บ้าน

การเดินทาง

จากอำเภอเสลภูมิ ไปตามถนนทางหลวง 23 ร้อยเอ็ด – ยโสธร (ถนนแจ้งสนิท) ประมาณ 2 กม. เลี้ยวซ้ายตามถนนลาดยาง ยธ. ผ่านตำบลขวัญเมือง ประมาณ 3 กม. ถึงบ้านโนนสนาม ต.เมืองไพร

ผลิตภัณฑ์

ข้าวหอมมะลิ

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) วัดสันติวิเวก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวหอมมะลิ 105 เป็นข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี มีคุณค่าทางอาหาร ผลิตโดยกลุ่มเกษตรกร

สินค้าโอทอป ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด