ข้อมูลตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาเมือง เป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 20 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบสูง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา และทำไร่เป็นบางส่วน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลวังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,927 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 159 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอเสลภูมิ ถึงตำบลนาเมือง ใช้เส้นทาง สายเสลภูมิ-โพนทอง ระยะทาง 4 กม.

ผลิตภัณฑ์

แหนมเห็ด

สถานที่

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
2) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
3) โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ 9 โรงเรียน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดพระใหญ่โคกภูดิน วัดพระใหญ่โคกภูดินเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตบริเวณโคกภูดิน อยู่ระหว่างบ้านขว้างและบ้านยาง เป็นวัดที่เก่าแก่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่
2 ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวเกรียบฟักทอง
3 ดอกไม้จากรังไหม ดอกไม้จากรังไหม
4 แหนมเห็ด เป็นแหนมทีผลิตจากเห็ด สะอาดปลอดสารพิษ ถูกหลักอนามัย

สินค้าโอทอป ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด