ข้อมูลตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลขวาวมีความเป็นมายาวนาน ประมาณสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยอพยพมาจากเมืองยโสธร นำช้างมาเลี้ยงที่บ้าน
คำบักเว (อำเภอเสลภูมิ) ก่อนจะถึงบ้านคำบักเวได้พบพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์กว่า จึงได้แยกออกเป็นสองสายคือ สายบ้านดงเมืองไพร
(บ้านเมืองไพร) และสายบ้านขวาว เพราะมีต้นขวาวมากจึงได้ตั้งชื่อว่าบ้านขวาว หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งรวมกันคือ ขวาวใหญ่-เมืองไพร
(จากหนังสืออ้างอิง-วารสารบุญผะเหวดร้อยเอ็ด) หรือเมืองสาเกตุ(ร้อยเอ็ด) ต่อมาในในปี 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าฯ
ทรงแต่งตั้งยกฐานะ ให้เป็นบ้านขวาว ตั้งแต่นั้นมา

พื้นที่

มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ทางทิศตะวันออกมีลำน้ำยังไหลผ่าน และลำน้ำชีหลงไหลผ่าน เหมาะแก่การทำนา เพาะปลูกและทำการประมง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาเลิง ต.เมืองไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.นางาม อำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเดิด อ.เมือง จ.ยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์สาธารณะ ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เส้นทางเข้าสู่ตำบลระยะทาง 10 กม. เป็นถนนลาดยางโดยแยกจากทางหลวงแผ่นดิน สายร้อยเอ็ด-ยโสธร เลียวขวาผ่านตำบลนาเลิง
ถึงตำบลขวาว

ผลิตภัณฑ์

ผ้าขาวม้า

สถานที่

1) โรงเรียน 6 แห่ง
2) วัด/สำนักสงฆ์ 12 แห่ง
3) สถานีอนามัย 2 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่
2 ผ้าขาวม้า
3 ทอผ้าขาวม้า ทอผ้าขาวม้า
4 ผ้าขาวม้า เป็นผ้าขาวม้าด้าย โดยการทอมือ มีหลายลาย หลายสี สวยงาม
5 ผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้า

สินค้าโอทอป ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด