ข้อมูลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพธิ์ทอง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่1บ้านหนองฟ้า, หมู่ที่ 2 บ้านนาโพธิ์, หมู่ที่3 บ้านน้อยสามัคคี, หมู่ที่ 4 บ้านนาโพธิ์, หมู่ที่5 บ้านหนองฟ้าพัฒนา, หมู่ที่6 บ้านประชาศึกษา, หมู่ที่7 บ้านหนองแงน, หมู่ที่8 บ้านหนองสิม, หมู่ที่9 บ้านหนองผักแว่น, หมู่ที่ 10บ้านสันติสุข, หมู่ที่11 บ้านโนนเกษตร, หมู่ที่ 12 บ้านนาโพธิ์กลาง,หมู่ที่ 13 บ้านหนองฟ้าดอนกลาง, หมู่ที 14 บ้านหนองผักแว่น
โดยมี นายประเวช พิมพ์บูลย์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง และนายเยี่ยม สารบรรณ เป็นกำนันตำบลโพธิ์ทอง

พื้นที่

เป็นที่ราบสูง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา และทำไร่เป็นบางส่วน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลพรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโพนงาม อ.กุดชุม จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน
มีโทรศัพท์สาธารณะ - แห่ง
มีน้ำประปา ใช้ทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอเสลภูมิ ถึงตำบลโพธิ์ทอง ใช้เส้นทาง สายเสลภูมิ-คำโพนสูง ระยะทาง 25 กม.โดยรถยนต์

ผลิตภัณฑ์

หมอนฟักทอง

สินค้าโอทอป ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด