ข้อมูลตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลเหล่าน้อย ขึ้นอยู่กับตำบลภูเงิน ต่อมาปี 2526 ได้แยกออกมาเป็นตำบลเหล่าน้อย อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด มีหมู่บ้านในการปกครอง จำนวน 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพพื้นดินเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำยังไหลผ่าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเสลภูมิ ห่างจากตัวอำเภอ 12 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลวังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางสายเสลภูมิ- คำโพนสูง ระยะทางห่างจากอำเภอเสลภูมิ 12 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) โรงเรียน 4 แห่ง
3) วัด/สำนักสงฆ์ 9 แห่ง
4) สถานีอนามัย 1 แห่ง
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าไหมที่ทอด้วยมือ ลวดลายสวยงาม สีสันสดใน ฝีมือปราณีต

สินค้าโอทอป ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

กลุ่มทอผ้าไหม
ร้อยเอ็ด