ข้อมูลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองหลวง แต่เดิมขึ้นกับตำบลนาแซง ปี 2528 ต่อมาได้แยกออกมาเป็นตำบลหนองหลวง มีเนื้อที่ประมาณ 23 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,375 ไร่แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้านดังนี้ 1.บ้านบะหลวง2.บ้านหนองแคน3.บ้านดอนสีสุด4.บ้านนหงอสำราญ5.บ้านนหองเรือ6.บ้านหนองงู7.บ้านนหนองยาง8.บ้านนหนองทุมชุม9.บ้านทุ่งสนาม

พื้นที่

เป็นที่ราบสูง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท่าเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม,รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 500 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การคมนาคม จาก ตัวอำเภอเสลภูมิ ถึง ตำบลหนองหลวง ระยะทางประมาณ 14 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที สามารถเดินทางได้สะดวกสะบายและรวดเร็ว โดย ใช้รถยนต์ส่วนตัว,มอเตอร์ไซค์,และรถโดยสารประจำทาง

ผลิตภัณฑ์

ข้าวซ้อมมือ,เสื่อกก,ข้าวเกรียบว่าว,ผักปลอดสารพิษ

สถานที่

1) โรงเรียน 2 แห่ง
2) วัด 6 แห่ง
3) สถานีอนามัย 1 แห่ง
4) สำนักสงฆ์ 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดบ้านนหนองเรือ วัดในพื้นตำบลหนองหลวง ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5 ต.หนองหลวง มีสะน้ำเพื่อเป็นที่พักผ่อนย่อนใจในบริเวณวัดสงบเงียบและร่มเย็น
2 หนองแดง เป็นแหล่งน้ำซึ่งอุดสมบูรณ์ ไปด้วย สัตว์น้ำนานาชนิด และยังแหล่งน้ำให้แก่ชาวบ้านได้ใช้เพื่อการเกษตรได้ตลอดปีภาย มีต้นล้อมรอบ ร่มเย็น เหมาะแก่การเป็นสถานที่พักผ่อน
3 งานประเพณีบุญผะเหวด เดือนสี่ (โบราณ) มีการฟังเทศน์มหาชาติ แห่กัญหลอน รอบหมู่บ้านโดยมีกลองยาวนำขบวน และยังมีงานประเพณีแข่งขันประกวดการขับร้องสรภัญญะ เพื่อสืบสานวัฒธรรมไทย
4

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวซ้อมมือ ข้าวซ้อมมือ ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ให้ประโยชน์แก่ร่างกาย ผลิตด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน
2 เสี่อกก ทอด้วยกกภายในพื้นที่จากการรวมกลุ่มของกลุ่มเกษตกรทอเสี่อกกบ้านหนองยาง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

สินค้าโอทอป ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด