ข้อมูลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองหลวง แต่เดิมขึ้นกับตำบลนาแซง ปี 2528 ต่อมาได้แยกออกมาเป็นตำบลหนองหลวง มีเนื้อที่ประมาณ 23 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,375 ไร่แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้านดังนี้ 1.บ้านบะหลวง2.บ้านหนองแคน3.บ้านดอนสีสุด4.บ้านนหงอสำราญ5.บ้านนหองเรือ6.บ้านหนองงู7.บ้านนหนองยาง8.บ้านนหนองทุมชุม9.บ้านทุ่งสนาม

พื้นที่

เป็นที่ราบสูง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท่าเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม,รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 500 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การคมนาคม จาก ตัวอำเภอเสลภูมิ ถึง ตำบลหนองหลวง ระยะทางประมาณ 14 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที สามารถเดินทางได้สะดวกสะบายและรวดเร็ว โดย ใช้รถยนต์ส่วนตัว,มอเตอร์ไซค์,และรถโดยสารประจำทาง

ผลิตภัณฑ์

ข้าวซ้อมมือ,เสื่อกก,ข้าวเกรียบว่าว,ผักปลอดสารพิษ

สินค้าโอทอป ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด