ข้อมูลตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลบึงเกลือ เป็นส่วนหนึ่งของตำบลเมืองไพร ต่อมาเมื่อปี 2535 ได้แยกการปกครอง และตั้งเป็นตำบลบึงเกลือ โดยมีหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน โดยมีนายทอง อินทรมนตรี เป็นกำนันคนปัจจุบัน

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน มีน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเหล่าน้อย,ต.วังหลวง และต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเมืองไพร และ ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,096 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 7 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอเสลภูมิ โดยทางหลวงหมายเลข 23 สายอำเภอเสลภูมิ-ยโสธร ประมาณ 2 กม. เลี้ยวซ้ายตามถนนลาดยางกรม
โยธาธิการ ผ่านตำบลขวัญเมือง , ตำบลเมืองไพร ถึง บ้านน้ำจั่นน้อย ต.บึงเกลือ

ผลิตภัณฑ์

หาดบึงเกลือ

สินค้าโอทอป ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด