ข้อมูลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลดอกไม้ ตั้งเมื่อปี 2513 แยกออกจากตำบลสูงยาง อำเภอสุวรรณภูมิ ปัจจุบันอยู่ในเขตความปกครองของอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก อาชีพหลักของประชาชนคือ การทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหิน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสระคู, หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน
แหล่งน้ำ 7 แห่ง

การเดินทาง

มีเส้นทางคมนาคมถึงที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ คือสาย รพช. สายร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ โดยผ่านบ้านน้ำคำน้อย ต.สระคู

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม,ขนมเปี๊ยะชาววัง ขนมพายสับปะรด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด